Πρόσκληση 13/2015 (Α/Α 1184)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 13/2015 με Α/Α 1184  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Αξιοποίηση του Πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας".

Στοιχεία Πρόσκλησης
Κωδικός Πρόσκλησης : 13/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1184
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προαστασία Περιβάλλοντος και αειφόρος Ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 17/12//2015  - Λήξης : 30/9/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 11.000.000 €

Πρόσκληση (Παράταση)
Συνημμένα Πρόσκλησης 13 Έκδ. 2.0