Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 32/2016 (Α/Α 1844 Εκδ. 2.0)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 32 με Α/Α 1844 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 32
Α/Α ΟΠΣ : 1844
Άξονας Προτεραιότητας : (04) Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου που υλοποιούν στο πλαίσιο του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος τις κάτωθι δράσεις: α) Κοινωνικοί Ξενώνες, β) Κέντρα Σίτισης, γ) Κοινωνικά Παντοπωλεία, δ) Κοινωνικά Φαρμακεία.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 5/12/2016 - Λήξης : 30/1/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 600.000 €

Πρόσκληση (Εκδ 2.0)
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech