Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 33/2016 (Α/Α 1904 -Εκδ. 2.0 )

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 32 με Α/Α 1904 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 33
Α/Α ΟΠΣ : 1904
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Δυνητικοί φορείς : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν:
α)  Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β)  Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 5/12/2016 - Λήξης : 13/1/2017 30/1/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 1.500.000 €

Πρόσκληση 2.0 
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech