Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 34/2016 (Α/Α 1927 Έκδ. 3.0)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 34 με Α/Α 1927 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 34
Α/Α ΟΠΣ : 1927
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ5) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
Δυνητικοί φορείς : Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου –Εποπτεύομενα από Υπουργεία, Πανεπιστήμια ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας, ΤΕΙ ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 6/2/2017 - Λήξης : 15/5/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 750.000 €

Πρόσκληση (Έκδ. 3.0) 
Συνημμένα Πρόσκλησης (επικαιροποίηση 17/2)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech