Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 36/2016 (Α/Α 1954 - Έκδ 2.0)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 36 με Α/Α 1954 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ανάπτυξη σχεδιασμού και ανάληψη δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 36
Α/Α ΟΠΣ : 1954
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ5) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
Δυνητικοί φορείς : Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς Εποπτευόμενα από Υπουργεία, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς, Πανεπιστήμια ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας, ΤΕΙ ή Ειδικός λογαριασμός Έρευνας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 6/2/2017 - Λήξης : 09/6/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 300.000 €

Πρόσκληση (Έκδ. 2.0)
Συνημμένα Πρόσκλησης (επικαιροποίηση 17/2)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech