Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 46/2017 (Α/Α 2383)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 46 με Α/Α 2383 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων".
Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 46
Α/Α ΟΠΣ : 2383
Άξονας Προτεραιότητας : (04) Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ10) Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Δυνητικοί φορείς : Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς αυτού
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 10/12/2017 - Λήξης : 26/1/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.970.340  €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech