Πρόσκληση 48/2017 (Α/Α 2417) 1η τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 48 με Α/Α 2417 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 48

Α/Α ΟΠΣ : 2417

Άξονας Προτεραιότητας : (02) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Θεματικός στόχος : (06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
Δυνητικοί φορείς : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 08/1/2018 - Λήξης : 28/2/2018
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 500.000 €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης