Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 52/2017 (Α/Α 2579) «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη» (7η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 52 με Α/Α 2579 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη».

 

Στοιχεία Πρόσκλησης

 

Αφορά τη δημιουργία νέων ή/και η αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων:

 

  • Βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου,
  • Ορθολογικής διαχείρισης του ελεύθερου δημόσιου χώρου,
  • Δημιουργίας χώρων πρασίνου (όπως μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα,
  • Προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κέντρων.

Ο σχεδιασμός των χώρων που θα προταθούν επιδιώκεται να βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, που μεταξύ άλλων προβλέπει:

 

  • Αξιοποίηση των κλιματικών χαρακτηριστικών
  • Εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης των χρηστών
  • Υποστήριξη μιας σειράς ανθρωπίνων αναγκών
  • Δημιουργία χώρων λειτουργικά άρτιων, περιβαλλοντικά βιώσιμων και καλαίσθητων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός περιοχών που υπάγονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

 

Δυνητικοί φορείς:

- Δήμος Ιωαννιτών

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Περίοδος Υποβολής: 15/1/2018 - 30/06/2020

 

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 6.000.000 €

 

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση (Έκδ. 8.0)
Συνημμένα Πρόσκλησης

ΑΔΑ: ΩΡΛΑ7Λ9-8Θ5

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech