Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 58-2018 (Α/Α 3017): Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) - 1η Τροποποίηση

Η παράγραφος του κεφαλαίου 4.Γ που βρίσκεται στη σελ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (π.χ. 10.11.20.01) και στην περίπτωση έλλειψης τεταρτοβάθμιας ανάλυσης ισχύει η τριτοβάθμια ανάλυση (π.χ. 10.11.11) Επίσης στην περίπτωση που η εκτύπωση των ενεργών ΚΑΔ περιλαμβάνει μικρότερη της τεταρτοβάθμιας ανάλυσης αυτή γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι επιλέξιμοι από την πρόσκληση όλοι οι ΚΑΔ με την μεγαλύτερη ανάλυση που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 1100330/1954/ΔΜ/6-10-08 (ΦΕΚ 2149/Β'/16.10.2008), όπως ισχύει  (πχ γίνεται αποδεκτός ο ΚΑΔ 55.10 καθώς στην πρόσκληση είναι επιλέξιμοι όλοι οι ΚΑΔ 55.10.1, 55.10.10, 55.10.10.01, 55.10.10.02, 55.10.10.03, 55.10.10.04 και ταυτίζονται με το σύνολο των ΚΑΔ για τον 55.10 που αναφέρει η  προαναφερθείσα απόφαση).»

 

Προστίθενται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης οι:

13.30, 13.30.1

50.10, 50.10.1

50.30, 50.30.1

55.10, 55.10.1

55.20, 55.20.1

55.30, 55.30.1

77.11, 77.11.1

77.21, 77.21.1

77.34, 77.34.1

79.11, 79.11.1

79.12, 79.12.1

79.90, 79.90.1

91.02, 91.02.1

91.03, 91.03.1

 

Νέα έκδοση Παραρτήματος I.2 – Έντυπο Υποβολής

Πρόσκληση

Πρόσκληση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech