Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 58-2018 (Α/Α 3017): Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) - 2η Τροποποίηση

Η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) αφορά τα ακόλουθα σημεία:

  • Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και της υποβολής φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΑΠ) ορίζεται η Δευτέρα 9/7/2018 ώρα 15.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 10/7/2018.
  • Αντικατάσταση της παραγράφου του Κεφαλαίου 9 «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.» με την «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή ψηφιακή μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.»
  • Την απαλοιφή της εκ παραδρομής αναγραφής ενός ΔΕΝ στο Παράρτημα Ι2 / σημείο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» / ερώτημα «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ» /επεξήγηση «…….ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ»
  • Την προσθήκη  της εκ παραδρομής μη αναγραφής ενός ΔΕΝ στην Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος  Χ / «Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ…..ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (….ΆΡΘΡΟ 71 ΤΟΥ καν 1303/2013)»

 

Νέα έκδοση Παραρτήματος I.2 – Έντυπο Υποβολής

Πρόσκληση ( 2η Τροποποίηση)

Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)

Πρόσκληση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech