Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185): Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών - 1η Τροποποίηση

Η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης « Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά τα ακόλουθα σημεία. 

 • Προσθήκη στο κεφάλαιο 2 της πρότασης

«Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες θα αφορούν τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες».

 • Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και της υποβολής φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΑΠ) ορίζεται η Παρασκευή 28/9/2018 ώρα 15.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 1/10/2018.
 • Προσθήκη εδαφίου στην 6.1.1.3

«Επισημαίνεται ότι αν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι οι λειτουργικές δαπάνες που αιτείται να επιχορηγηθούν αφορούν αποκλειστικά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο (πχ αν η εταιρεία υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο σε ανεξάρτητες εγκαταστάσεις και το ενοίκιο και τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ αφορούν αποκλειστικά το νέο προϊόν/υπηρεσία) τότε επιχορηγείται το σύνολο αυτών των λειτουργικών δαπανών.

Επιπλέον αν η εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι λειτουργικές δαπάνες που αιτείται να επιχορηγηθούν αφορούν αποκλειστικά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο (πχ αν η εταιρεία υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και το ενοίκιο και τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της) τότε επιχορηγείται μέρος των συνολικών λειτουργικών δαπανών. Συνεπώς θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αναλογία των λειτουργικών δαπανών που αφορούν το νέο προϊόν/υπηρεσία σε σχέση με τις συνολικές και σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει το 40% των συνολικών λειτουργικών δαπανών της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 7.4. και ότι ο έλεγχος των λειτουργικών δαπανών θα γίνεται με την υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης».

 • Τροποποίηση του εδαφίου iv στην 6.2

από «Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου» σε «Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας. Επίσης δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη - παρακολούθηση της υλοποίησης  του επενδυτικού σχεδίου εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00€».

 • Τροποποίηση εδαφίου του κεφαλαίου 9

από «Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου ….» σε  «Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία και ώρα υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου…».

 • Προσθήκη εδαφίου στο 10.3

«Επισημαίνεται ότι το κριτήριο 1 του σταδίου Α αφορά τον έλεγχο της πληρότητας της πρότασης . Στο κριτήριο αυτό ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί όσα από τα συνοδευτικά έγγραφα του Παραρτήματος ΙΧ  απαιτούνται σύμφωνα με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου. Εάν κάποιο από τα συνοδευτικά έγγραφα δεν αφορά το επενδυτικό σχέδιο αυτό πρέπει να γίνεται σαφές στην υποβαλλόμενη πρόταση».

 • Προσθήκη εδαφίου στην 11.3.2

«Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός  δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά».

 • Προσθήκη εδαφίου στο Παράρτημα ΙΙΙ – Λειτουργικές Δαπάνες

«Τεκμηρίωση / Μεθοδολογία υπολογισμού της αναλογίας των λειτουργικών δαπανών που αφορούν το νέο προϊόν/υπηρεσία σε σχέση με τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εφόσον απαιτείται».

 • Διευκρινίσεις – συμπληρώσεις – τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΧ :ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(Α/Α 6 «Οικονομικά στοιχεία», 9 «Ιδιοκτησιακό καθεστώς», 10 «Τεχνική μελέτη», 11 «Έγκριση δόμησης», 14 «Νέες θέσεις εργασίας», 19 «Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων», 27 «Υπεύθυνες δηλώσεις» ,29 «Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής») και προσθήκη εδαφίου «Εάν κάποιο από τα συνοδευτικά έγγραφα (Α/Α 9,10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,28) δεν αφορά το επενδυτικό σχέδιο αυτό δεν απαιτείται να υποβληθεί αλλά πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά  στην υποβαλλόμενη πρόταση».

 • Τροποποίηση εδαφίων στο Παράρτημα Χ - Β΄ Υπόδειγμα Κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης Πίνακας 2 και 3 από «Πρόγραμμα/ Μέτρο/ Δράση από το οποίο η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης (από 1/1/2014 και μετά) και φορέας χορήγησης ενίσχυσης» σε «Πρόγραμμα/ Μέτρο/ Δράση από το οποίο η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης (από 1/1/2016 και μετά) και φορέας χορήγησης ενίσχυσης».

οι αρχικές πληροφορίες για την πρόσκληση (ποιους αφορά , σε ποιους απευθύνεται  κλπ) μπορούν να βρεθούν στο άρθρο :

 Πρόσκληση 60 : Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

Πρόσκληση

1η τροποποίηση της πρόσκλησης

Συνημμένα Πρόσκλησης

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 60 - Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (25/7/2018)

 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech