Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 72/2018 (Α/Α 3194): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια».

Η πρόσκληση αφορά

Την  χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια Ηπείρου, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι  δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
  • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, και σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/)

Περίοδος υποβολής

από 03/12/2018 έως 10/07/2019 (ώρα 14:00)

 

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

 

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Ηπείρου, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, τα οποία κατατάσσονται με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010, με ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου άνω των 250m2. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’, πλην των περιπτώσεων κτιρίων ειδικών κατηγοριών.

 

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια Ηπείρου, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 5.500.000€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 100%. Ως ελάχιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €

 

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

 

pdfΠρόσκληση

pdf Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech