Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 75/2018 (Α/Α 3422): Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές ΤΑΠΤΟΚ (1η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές ΤΑΠΤΟΚ».

Η πρόσκληση αφορά

Τη  χορήγηση ενίσχυσης στον δικαιούχο με την μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών συντονισμού των ΟΤΔ. Τα λειτουργικά έξοδα συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΤΑΠΤΟΚ. 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 

Περίοδος υποβολής

από 11/12/2018 έως 30/01/2019 29/3/2019 (ώρα 14:00) 

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου 

Όροι και προϋποθέσεις

Τι χρηματοδοτείται

Τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΤΑΠΤΟΚ δύνανται να αφορούν σε:

  • λειτουργικές δαπάνες,
  • δαπάνες προσωπικού,
  • δαπάνες κατάρτισης,
  • δαπάνες δημοσιότητας,
  • δαπάνες που συνδέονται με την παρακολούθηση της στρατηγικής,
  • δαπάνες για την δικτύωση

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε πράξη ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ορισμού της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ για το ΕΠ Ήπειρος 2014-21020. 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 225.000€ 

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 29/12/2023.

pdfΠρόσκληση

pdf Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech