Πρόσκληση 58-2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business) - 4η Τροποποίηση

Η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης 58-2018 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» αφορά το ακόλουθo σημείo:

Αντικατάσταση της παραγράφου 6.4.2 «Διάρκεια των έργων» «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης» με την «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.7.2019».

Πρόσκληση (4η Τροποποίηση)

Πρόσκληση 58-2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business) - 3η Τροποποίηση