Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185): Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών - 3η Τροποποίηση

Η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά τα ακόλουθα σημεία:

Τροποποίηση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 2 

από «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.615.000 €. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.» σε «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 8.800.000 €

Τροποποίηση του πίνακα στο Κεφάλαιο 2

από «η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 4.615.000€» σε «η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 8.800.000€».

Τροποποίηση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.4.1

από «Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.615.000 €.» σε «Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 8.800.000 €

Τροποποίηση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 7.1

από «Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.615.000 €. Η ΕΥΔ Ηπείρου δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.» σε «Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.800.000 €.»

Οι αρχικές πληροφορίες για την πρόσκληση (ποιους αφορά , σε ποιους απευθύνεται κλπ) μπορούν να βρεθούν στα άρθρα :

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185): Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών - 2η Τροποποίηση

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185): Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών - 1η Τροποποίηση

Πρόσκληση 60/2018 (Α/Α 3185): Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 60 - Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (14/9/2018)

3η τροποποίηση της πρόσκλησης 60 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech