Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 90/2019 (Α/Α 3953)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 90/2019 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»

 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 90/2019

Α/Α ΟΠΣ : 3953

Άξονας Προτεραιότητας : (02) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • Δήμοι
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (ΔΕΥΑ Δήμων)

 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων :Έναρξης 13/11/2019 – Λήξης  05/03/2020
Προϋπολογισμός : Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 15.000.000

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση 
Συνημμένα Πρόσκλησης

ΑΔΑ: ΩΒΟΓ7Λ9-ΒΒ8

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech