Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ανακοίνωση Διευκόλυνσης υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσκληση 79 (Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα​)

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις δύναται να καταθέσουν αντί τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά της Πρόσκλησης 79/2019 Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει τα παρακάτω:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι (ατομικά όταν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση ή ως νόμιμος εκπρόσωπος όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ):
α) Αδυνατώ να προσκομίσω τα οριζόμενα από την Πρόσκληση Πιστοποιητικά λόγω αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων.
β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου (όταν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση) ή στον φορέα της επιχείρησης της οποίας είμαι Νόμιμος Εκπρόσωπος (όταν πρόκειται για κάθε άλλη μορφής εταιρείας)  κανένα από τα κωλύματα για την υπαγωγή μου στο Πρόγραμμα όπως θα επιβεβαιώνονταν από τα ως άνω Πιστοποιητικά.
γ) Δεσμεύομαι να προσκομίσω άμεσα προς την Υπηρεσία σας όλα τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά όταν αυτό καταστεί δυνατό μετά την λειτουργία των Δικαστηρίων και των Υπηρεσιών τους.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech