Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 6η Τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  1. Διόρθωση στην ενότητα 6.1.3 «Έμμεσες-Λειτουργικές δαπάνες» του σημείου που αναφέρεται στο ποσοστό των δαπανών που μπορεί να δηλωθεί ως έμμεσες. Το ποσοστό θα πρέπει να είναι ίσο με το 15% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι δαπάνες θεωρούνται άμεσες και απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών για την πιστοποίησή τους.
  2. Στην ενότητα 10.2.2 «Τεχνική παρακολούθηση» παρατείνεται το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υποβολής εκθέσεων προόδου.
  • Σημαντικές διευκρινίσεις και προσθήκες στην ενότητα 10.3 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» για τη διαδικασία καταβολής των δόσεων ενίσχυσης διακριτά για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς.
  1. Προσθήκες στην ενότητα 11 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» σχετικά με την αναδρομική ισχύ των τροποποιήσεων μείζονος σημασίας και τον καθορισμό ανώτατου ορίου αιτημάτων τροποποίησης που δύναται να υποβάλλονται από τους δικαιούχους.
  2. Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» αναλυτικά των παραστατικών που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης.

Στοιχεία Πρόσκλησης

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Δυνητικοί φορείς:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις 
  • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας

Περίοδος Υποβολής: 25/7/2017 - 30/11/2017

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 12.500.000 €

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

Πρόσκληση (6η Τροποποίηση)

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech