ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση μιάς ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Οι προσανατολισμοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και συνοχής προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τις προοπτικές αυτές, ξεκίνησαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι διαδικασίες σχεδιασμού της περιόδου που θα ακολουθήσει την υλοποίηση του τρέχοντος ΚΠΣ 2000-2006.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, όπου περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας μας σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

- Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 (επίσημη υποβολή) pdf, 4.7Μb

 

24/01/11

Οδηγός λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ pdf

Πίνακας κεντρικού λογαριασμού xls
13/01/11 Ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ε.Δ.Α. Ηπείρου pdf
04/01/11 Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του Χ.Υ.Τ.Υ. zip
29/12/10

Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο "Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ένταξή τους στο Ε.Π. Θ.Η.Σ. 2007-13" pdf

23/12/10 Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο "Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ένταξή τους στο Ε.Π. Θ.Η.Σ. 2007-13" pdf
17/12/10 Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ε.Δ.Α. Ηπείρου» pdf
14/12/10 Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών της Δράσης :"Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και χωροθέτησης νέων χώρων οργανωμένης υποδοχής βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ) στους νομούς της Ηπείρου" doc
06/12/10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Νομική Υποστήριξη ΕΔΑ Ηπείρου" pdf
18/11/10 Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο "ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ JESSICA ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" pdf
18/11/10 Ενημέρωση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 doc
04/11/10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διακαναλική τηλεοπτική  εκδήλωση με θέμα:"ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΠΑ" (ορθή επανάληψη) doc
03/11/10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διακαναλική τηλεοπτική  εκδήλωση με θέμα:"ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΠΑ" doc

27/10/10

Ενημέρωση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 doc

14/10/10 Ενημέρωση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (Τεχνική βοήθεια) doc
6/10/10 Ολοκλήρωση φάσης ελέγχου ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (Τεχνική βοήθεια) doc
29/9/10
Ολοκλήρωση φάσης ελέγχου δικαιολογητικών  για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) doc
24/9/10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος doc
06/9/10 Πρόγραμμα για το ’νοιγμα Προσφορών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) doc
02/9/10 ’νοιγμα Προσφορών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) doc
26/8/10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ xls
19/8/10 Μελέτη Χωροθέτησης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων pdf
15/6/10 Αποτελέσματα δράσης: "Προκήρυξη  για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013". xls
04/6/10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15/4/10 Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Πράξεων ΕΣΠΑ που υποβάλλονται από τους δικαιούχους
06/4/10 Πρόσκληση ανάθεσης έργου για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Χωροθέτησης  εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων»
08/3/10 Πρόσκληση ανάθεσης έργου
28/1/10 Ενημέρωση Τελικών δικαιούχων (σημαίες, λογότυπα, πινακίδες έργων) zip
   
    

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ.


Ενημέρωση: κενό
ΕΣΠΑ