Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 14.6i.26.2-4.5 (Α/Α 3338)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)».

 

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.26.2-4.5

Α/Α ΟΠΣ : 3338

Άξονας Προτεραιότητας : (14) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Δήμοι των Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 20/1/2020 - Λήξης 2/7/2020 
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 3.250.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση 
Συνημμένα Πρόσκλησης

ΑΔΑ: 6ΕΓΡ7Λ9-ΔΚΨ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech