Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 96/2020: Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID - 19

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID - 19». Κύρια σημεία τροποποίησης: 

 

  • Προσθήκη στους Δυνητικούς Δικαιούχους του ΓΝΙ Χατζηκώστα
  • Προσθήκη στο περιεχόμενο της πρόσκλησης «Από την δράση Α δύναται να χρηματοδοτηθεί και η λειτουργία τμήματος COVID-19 στο Πολυδύναμο Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», με δικαιούχο το Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα»
  • Τροποποίηση του σημείου «Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το 230% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης»
  • Παράταση υποβολής προτάσεων έως 18/1/2021.

 

Η πρόσκληση αφορά σε δέσμη μέτρων / πράξεων που έχουν στόχο :

 

  1. Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.

 

Η δράση αφορά την ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19.

 

B. Aνάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας COVID 19 σε χώρους 

μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών.

 

Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ, προσωπικού) που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Δράση Α

 

Υπουργείο υγείας και εποπτευόμενοι φορείς

6η ΥΠΕ

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

ΓΝΙ «Γ Χατζηκώστα»

 

Δράση Β

 

Υπουργείο Υγείας / Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς

 

Περίοδος υποβολής

 

Από 23/07/2020, ώρα 9.00 έως 18/01/2021 ώρα 14.00

 

Είδος ενίσχυσης

 

Επιχορήγηση

 

Περιοχή εφαρμογής

 

Δράση Α:Περιφέρεια Ηπείρου

 

Δράση Β :Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠΜ)

 

Τι χρηματοδοτείται

 

Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού, ήτοι: το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (μικτό μισθοδοτικό κόστος) για δύο έτη (με δυνατότητα παράτασης όπου προβλέπεται), ήτοι οι μικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συμπεριλαμβανομένου του μικτού κόστους των εφημεριών και πάσης φύσεως επιδομάτων, οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις Αποφάσεις Ένταξης.

Οι έμμεσες δαπάνες: προμήθεια υπηρεσιών αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας και ενημέρωσης κοινού. Αναλώσιμα είδη όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικό ρουχισμό προστασίας και λοιπά μέτρα προφύλαξης, ΚΙΤ για διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, ιατρικά αέρια. Υπηρεσίες εργαστηρίων, υπηρεσίες απολύμανσης, υπηρεσίες ενημέρωσης, κλπ

 

Προϋπολογισμός

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 4.224.940,00€.

 

Διάρκεια των έργων

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Πρόσκληση

Συνημμένα   

Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405): Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID – 19 (2η τροποποίηση)

Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405): Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID – 19 (1η τροποποίηση)

Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405): Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID – 19

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech