Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αγροτική Ανάπτυξη

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι δράσεις αφορούν στα παρακάτω:

  • Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων.
  • Έργα Αναδασμών.
  • Δασική Οδοποιία.
  • Αγροτική Οδοποιία.
  • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.
  • Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο.
  • Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER).
  • Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική).
  • Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση.

Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με την υπ΄ Αριθμ. 2545 απόφαση pdf(ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016).

Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Εκχωρήσεις

 
www.php.gov.gr
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
www.espa.gr
www.mou.gr
www.ependyseis.gr
help desk
www.ependyseis.gr/mis
www.ops.gr
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech