Πρόσκληση 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) (Πρόσκληση Αγροτικής Ανάπτυξης ) -Παράταση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η)
Α/Α ΟΠΣΑΑ : 

Μέτρο 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)»
Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας»
Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Δυνητικοί φορείς : Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/8/2017 - Λήξης : 29/9/2017 27/10/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 2.400.000 €

Πρόσκληση

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Διευκρινήσεις πρόσκλησης - Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Ανακοίνωση για την αξιολόγηση
Προσωρινός πίνακας αξιολόγησης
Επικαιροποιημένος Πίνακας Κατάταξης Αξιλογημένων Προτάσεων