Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 - 6η τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1. "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων"

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα (Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων", για την τροποποίηση της λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι 30/9/2020

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 (1η)
Α/Α ΟΠΣΑΑ : 

Μέτρο 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)»
Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
Δυνητικοί φορείς : 
 - Περιφέρεια Ηπείρου
 - Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/9/2018 - Λήξης : 30/9/2020
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 4.610.000 €

 

Πρόσκληση (6η τροποποίηση)

Συνημμένα Πρόσκλησης

 

Πρόσκληση (5η τροποποίηση)