Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών 2014-2020

Η Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισώνέχει λάβει την τελική της μορφή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr , στην ενότητα Πληροφόρηση και Επικοινωνία.

Απευθείας μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr
Για την ορθή χρήση της εφαρμογής, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των δικαιούχων στα παρακάτω:

  • Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων.
  • Αφορά όλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής. Ουσιαστικά δηλαδή, όπου δεν ισχύει η απαίτηση πινακίδας, ισχύει η απαίτηση αφίσας.
  • Ιδιαίτερα για τα έργα του ΕΚΤ είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η ευθύνη του Δικαιούχου μιας πράξης δεν αφορά μόνο στην τοποθέτηση αφίσας στο κτίριο όπου ο ίδιος στεγάζεται αλλά και στους χώρους τυχόν άλλων φορέων όπου λαμβάνει χώρα η πράξη, πχ σχολεία, κοινωνικές δομές κλπ.
  • Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών αναπτύχθηκε προκειμένου να διευκολύνει την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης με τρόπο απλό, εύκολο αλλά και ενιαίο. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή είναι στη διάθεσή σας καθώς και των δικαιούχων σας προς άμεση χρήση.

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης έχουν ενσωματωθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.