Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 14.6i.27.8.5 (Α/Α 1781)του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης 14.6i.27.8.5 με Α/Α 1781 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.27.8.5
Α/Α ΟΠΣ : 1781
Άξονας Προτεραιότητας : (14 ΕΠΠΕΡΑΑ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ).

Θεματικός στόχος : (ΘΣ 06 ΕΠΠΕΡΑΑ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Δυνητικοί φορείς : Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 21/11/2016 - Λήξης : 13/1/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 12.850.000 €

Πρόσκληση
Συνημμένα πρόσκλησης

  • Last updated on .

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech