Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 14.6ii.29.6 (Α/Α 2025)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 14.6ii.29.6  με Α/Α 2025 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 39
Α/Α ΟΠΣ : 2028
Άξονας Προτεραιότητας : (14) .

Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
Δυνητικοί φορείς :

  • Δήμοι, που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 15/03/2017 - Λήξης : 21/04/2017 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 12.000.000 €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Last updated on .

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech