Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας

Η Μελέτη αποσκοπεί στο να εντοπίσει και να καταγράψει με τρόπο συστηματικό τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα προκειμένου να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΠΕΠ.

Ειδικότερα: Αφού αναζητηθούν οι μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και λοιπές εργασίες που αφορούν την απασχόληση, ανεργία, εργατικό δυναμικό, παραγωγική διάρθρωση και ανάγκες επιχειρήσεων σε δεξιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από οποιονδήποτε φορέα την τελευταία 5ετία. Αφού προβεί σε συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την παραγωγικότητα, τη δυναμική και μετατόπιση και τις ανάγκες των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας. Αφού συλλέξει και θα αναλύσει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες από τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ της Περιφέρειας Ηπείρου και από Κέντρα Επαγγελματικές Κατάρτισης. Αφού αναλύσει στοιχεία από το σχεδιασμό και τη μέχρι στιγμής υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση της Περιφέρειας Ηπείρου. Αφού διενεργήσει στοχευμένη έρευνα σε επιχειρήσεις ή/και οργανώσεις των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την συλλογή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες των επιχειρηματιών και του εργατικού δυναμικού. Και λαμβάνοντας υπόψη, την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), τις εθνικές πολιτικές, κατευθύνσεις και σχέδια δράσης για την απασχόληση, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα.

Θα εντοπίσει και αξιολογήσει τις κρίσιμες τάσεις, μεγέθη και ανάγκες σε προσόντα, ειδικότητες και δεξιότητες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Θα διατυπώσει προτάσεις για την εξειδίκευση των δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ με στόχο την επίτευξη των μέγιστων και κυρίως άμεσων αποτελεσμάτων, βάσει των δεικτών του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.

Θα επεξεργαστεί και θα αναλύσει σενάρια - προτάσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού για την διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα της Περιφέρειας.  

Η μελέτη θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: ανά 6 μήνες)  και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού  Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας

pdfΔιάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου

  • Last updated on .

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech