ΕΣΠΑ
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008 στο ξενοδοχείο Du Lac.
ΕΣΠΑ
- Ημερήσια διάταξη [zip, 39Kb]

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
2. Παρουσίαση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος [zip, 2.6Μb]
Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης , Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
3. Παρουσίαση Αξόνων Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εισηγήσεις από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για τους άξονες και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος [zip, 46Kb]
4. Νέα δεδομένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ (ή εκπροσώπου του)
5. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Εισήγηση Προέδρου της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-2013 [doc, 115Kb]
6. Εξειδίκευση Προγραμμάτων

Συνοπτική παρουσίαση της εγκυκλίου από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή [zip, 38Kb]
7. Κριτήρια επιλογής πράξεων
Εισήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή [doc, 94Kb]
8. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων

Εισήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των διαδικασιών της μεταβατικής περιόδου και των διαδικασιών σχεδιασμού του προτύπου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων [zip, 56Kb]
9. Δημοσιότητα (Επικοινωνιακό Σχέδιο)
Εισήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τις διαδικασίες κατάρτισης και το περιεχόμενο του επικοινωνιακού σχεδίου [zip, 16Kb] - [zip, 658Kb]
10. Διάφορα
11. Συζήτηση

12. Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

- Φάκελος 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης [zip, 6.8Mb]

- Παρουσιάσεις 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης [zip, 547Kb] 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ.


Ενημέρωση: κενό
ΕΣΠΑ