Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

RIS 3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

Τελικό κείμενο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

Τεχνική Συνάντηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής - Ευρωπαϊκής Ένωσης (7/2013) (pdf -693 Kb)

Συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (4/2013) (Βλ. Εδώ)

Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας  

Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (pdf - 199 Kb)
Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (pdf - 177 Kb)
Σύνδεση με ιστοτοπο Περιφερειακού Συβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Πλατφόρμα S3 

Αίτημα Συμμετοχής (pdf - 146 Kb)
Αποδοχή (pdf -225 Kb) 

Κείμενα  μελετών για την έξυπνη εξειδίκευση της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕ/DG REGIO

Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ηπείρου (pdf - 846 Kb)
Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (pdf -1,82 Μb)

Συνάντηση εργασίας με εμπειρογνώμονα Ευρωπαϊκής Ένωσης (10/2012) (pdf -Kb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα  μελετών για την έξυπνη εξειδίκευση της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕ/DG REGIO

Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ηπείρου (pdf). Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (pdf).

 6. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Βλ. εδώ) 

 5. Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία "Ευρώπη 2020"

 4. Ενημέρωση για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020

 

 Παρουσιάσεις της ενημερωτικής ημερίδας 18/7/2012 σχετικά με:

την εξέλιξη του νέου κανονιστικού πλαισίου, (pdf - 520 Kb) τις ex-ante αιρεσιμότητες, (pdf - 244 Kb) τη θεματική συγκέντρωση (pdf - 787 Kb) και την 1η εγκύκλιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού (pdf - 559 Kb)

3. Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ εδώ. 1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (pdf - 280,81 Kb)

 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής στρατηγικής.

Κείμενο βάσης (αρχική έκδοση) για την πρόταση της ΓΓΕΤ, ως φορέα ευθύνης για θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων με τις περιφέρειες & φορείς εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων. (pdf)

1. Αγροτική ανάπτυξη – Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 σας ενημερώνουμε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), οι οποίες θα συνεισφέρουν, σε πρώτη φάση, στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020

  • Έγγραφο Αγροτικής ανάπτυξης Θεματικές ομάδες (pdf)
  • Κατάλογος απόδεκτών (pdf)