Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Αξιολόγηση
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επωνυμία Φορέα (*)

Please let us know your name.
Ονοματεπώνυμο (*)

Please write a subject for your message.
Ημερομηνία αξιολόγησης (*)

Please write a subject for your message.
Email (*)

Please let us know your email address.

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορείς μας θα θέλαμε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες σας από τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο εκτιμώντας την ικανοποίησή σας στους ακόλουθους τομείς:


Α: Βαθμός ικανοποίησης από την παροχή υπηρεσιών (1:καθόλου ικανοποιημένος – 5: Απόλυτα ικανοποιημένος)

1. Κατανόηση των αναγκών του φορέα σας και των συνεργατών σας

Invalid Input
2. Ποιότητα υποστήριξης - πληροφόρησης προς τους φορείς

Invalid Input
3. Yλικό και ενημέρωση που σας παρέχεται σχετικά με θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων που υλοποιείτε

Invalid Input
4. Συνεργασία των στελεχών της ΕΔΑ με το προσωπικό του φορέα σας

Invalid Input
5. Ανταπόκριση των στελεχών της ΕΔΑ στην επίλυση τυχόν προβλημάτων

Invalid Input
6. Τεχνική - Επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της ΕΔΑ

Invalid Input
7. Φιλικότητα - Ευγένεια των στελεχών της ΕΔΑ

Invalid Input
8. Γενική εικόνα - ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας της ΕΔΑ

Invalid Input
9. Ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βοηθημάτων που παρέχονται από την ΕΔΑ (Helpdesk – Ηλεκτρονική Υποβολή , κ.α.)

Invalid Input
10. Ευχέρεια πρόσβασης, μετακίνησης και παραμονής στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ. Ευκολία πρόσβασης και διευκολύνσεων ΑΜΚ-ΑΜΕΑ

Invalid Input
11. Συνολική Ποιότητα - Αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΔΑ

Invalid Input

Β: Γενικές Ερωτήσεις

Β1: Αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα συνεργασίας με τα στελέχη της ΕΔΑ κατά την παροχή υπηρεσιών;

Invalid Input
Αν ναι, παρακαλούμε δώστε συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων:

Please let us know your message.
Β2: Προτείνετε τρόπους βελτίωσης της ενημέρωσης / εκπαίδευσης του φορέα σας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Please let us know your message.
Β3: Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο / υπόδειξη / σχόλιο;

Please let us know your message.