Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Θεσμικό πλαίσιο

Παρατίθενται τα βασικά Εθνικά κείμενα και κείμενα Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Εθνικά κείμενα
- Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης ΕΣΣΑ [pdf, 201kb]

- 1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ [zip, 294kb]

- 2η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ [zip, 665kb]

- 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ [pdf, 1.2Mb]

- 4η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ [zip, 267Kb]

- Τεχνική οδηγία 1 [zip, 750Kb]

- Εγκύκλιος για την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 [zip, 478Kb]

- Εγκύκλιος παρακολούθησης ΣΠΕ ΕΠ ΕΣΠΑ [pdf, 214Kb]

- ΚΥΑ ΣΠΕ [pdf, 285Kb]

- N. 3614 /2007 (ΦΕΚ 267Α) [pdf, 289Kb] & Διάγραμμα [ppt, 71Kb]

- Σύσταση ΕΔΑ [zip, 41Kb]

- Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α). "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων" και β). "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας", στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013" [pdf, 126Kb]

- Απόφαση Θέσπισης Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 [pdf, 602Kb]

- Ν. 3840_2010 [pdf, 149Kb]

Πλαίσιο Διαχείρισης νέας Προγραμματικής περιόδου
1. 
Εγκύκλιος τελικών Δικαιούχων [zip, 267Kb]

2. Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων & έντυπα [zip, 4.3Mb]

3. Εγχειρίδιο κρατικών ενισχύσεων [zip, 593Kb]

4. Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων & κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης [zip, 26Kb]

5. Εγκύκλιος εξειδίκευσης Ε.Π. 200713 [zip, 292Kb]

6. Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης [zip, 67Kb]

6Α. Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ [zip, 68Kb]

6B. Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ [zip, 68Kb]

7. Οδηγός συστήματος διαχείρισης & ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων [zip, 915Kb] - Εκδόθηκε νέος Βλ. Νο 15 (Έκδοση 3)

 8. Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης & ελέγχου των Ε.Π. του ΕΣΠΑ [zip, 2.4Mb]

9. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΓΙΑ TO ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)»  [zip, 334Kb]

10. Εγκύκλιος για απασχόληση κατά την υλοποίηση [zip, 285Kb]

11. Έντυπα χρηματοοικονομικής ανάλυσης του ΣΔΕ [zip, 2.7Mb]

12. Επικαιροποιημένο πλαίσιο διαχείρισης [zip, 1.2Mb]

13. 2η έκδοση οδηγού ΣΔΕ [zip, 1.5Mb]

14. Οδηγός λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ pdf

15. Οδηγός συστήματος διαχείρισης & ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (Έκδοση 3) [zip, 915Kb]

16. Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα [zip , 180kb]

 17. Βεβαίωση οφειλής αντί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας [pdf , 404kb]

 18. Τροποποίηση Νόμου 3668 [Νόμος 4070-2012zip , 336kb]

19. Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 - 2013 [pdf,150kb] 

 2. Κείμενα Ευρωπαϊκής Ένωσης
- 3η Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή [zip, 576kb]

- Η συνοχή στην καμπή του 2007 (ενημερωτικό φυλλάδιο) [pdf, 555kb]

- Οδηγία 2001-42-ΕΚ Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων [zip, 31kb]

- Σχέδιο εγγράφου εργασίας για την EX ANTE Αξιολόγηση [zip, 61kb]

Δημοσίευση Νέων Κανονισμών για την Πολιτική της Συνοχής 2007-2013, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 31 Ιουλίου 2006:

- Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 [pdf, 1.3Mb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19 [pdf, 261Kb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 [pdf, 188Kb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 [pdf, 153Kb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [pdf, 177Kb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [pdf, 346Kb]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής , της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [pdf, 1.4Μb]

Tροποποιήσεις των Κανονισμών της ΕΕ: [zip, 2Mb]

Θέματα Πρόληψης Απάτης 

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις. [pdf , 365 Kb]
Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ [pdf , 555 Kb]