Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Οδηγίες Εφαρμογής ΕΣΠΑ για Τελικούς Δικαιούχους

Υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κατά την παρακολούθηση της πράξης

Οδηγίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013 πράξεων και αφορούν:

1.        Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

2.        Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

3.        Υποβολή Χρονοδιαγράμματος έργου

4.        Υποβολή Λογαριασμών έργων

5.        Υποβολή φωτογραφίας πινακίδας έργου

6.        Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών

7.        Υποβολή Δελτίων Παρακολούθησης της Προόδου της Πράξης

8.        Τήρηση Φακέλου Πράξης

Οι υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων είναι πλήρως περιγεγραμμένες και κωδικοποιημένες στο «Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων & έντυπα» καθώς και το «Οδηγός συστήματος διαχείρισης & ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ http://www.peproe.gr στην καρτέλα ΕΣΠΑ/Θεσμικό πλαίσιο

Έγγραφο 4884/18-10-2010 ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου  .pdf    

 

Έλεγχος πιστοποιήσεων ενδιάμεσων λογαριασμών δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Οδηγίες για επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται να υποβληθούν από τους Τελικούς Δικαιούχους για την έκδοση επιλεξιμότητας των λογαριασμών (συνοπτικές, αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ) προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συμφωνία των συνολικών ποσών των επιμετρήσεων με αυτά του λογαριασμού

Οδηγίες για ποια στοιχεία οφείλουν να παρέχουν οι Τελικοί Δικαιούχοι στην ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Έγγραφο 2086/2-6-2011 ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου .pdf   

Έγγραφο 23410/ΕΥΘΥ1240/30-5-11 (ΑΔΑ:4ΑΘΝΦ-Ν5) Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ .pdf