Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Επιτροπή Παρακολούθησης

  • Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007 την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου. Σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 2), της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Η θητεία του προέδρου διαρκεί για ένα ημερολογιακό έτος. Σύμφωνα επίσης με τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 6), η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται είτε μέσω συνεδριάσεων είτε μέσω Γραπτών διαδικασιών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

- Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης [zip, 219Kb]

  •  Συνεδριάσεις

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008 στο ξενοδοχείο Du Lac.

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013" θα πραγματοποιηθεί Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στο Καρπενήσι.

- Πρόσκληση [pdf, 144Kb]
- Πλήρης φάκελος [zip, 2.8Mb] 

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013"πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα στις 27 Μαίου 2010

- Φάκελος 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας [zip, 5.4Mb]  

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013" θα πραγματοποιήθεί στα Καμένα Βούρλα στις 7 Νοεμβρίου 2012

- Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας [zip, 5.4Mb] 

- Ημερίσια Διάταξη (pdf101 Kb)

- Πρακτικά 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf - 13,5Mb)

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013" θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου στις 2 Οκτωβρίου 2013 (πρόσκληση pdf - 144 Kb)

- Φάκελος 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας [rar, 10.89Mb] 

- Ημερίσια Διάταξη (pdf151 Kb)

- Παρουσιάσεις (rar,  6,24 Mb)

- Συμπεράσματα (pdf, 788Kb )

 

 

  •  Γραπτές διαδικασίες

Ήπειρος 2008

1. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2007 [1_etisia_ekthesi_2007.zip zip]
2. Κριτήρια Ψηφιακή Σύγκλιση Ανταγωνιστικότητα [zip]

Στερεά Ελλάδα 2009 (ανακατεύθυνση στον ιστότοπο της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας)

Θεσσαλία 2010 (ανακατεύθυνση στον ιστότοτπο ττης ΕΔΑ Θεσσαλίας)

Ήπειρος 2011

3. Κριτήρια Jeremie [zip]
4. Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας & ΕΠΑΝ ΙΙ [zip]
5. Επενδυτικά Σχέδια Ν 3299 [zip
6. Κριτήρια ΕΧΟ ΕΤΕΑΝ ΑΕ [zip]
7. Κριτήρια ΚΘΠ ΘΣΗ  - Απόφαση [pdfΠρόταση [zip]
8. Κριτήρια ΚΘΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας - Απόφαση [pdf] Πρόταση [zip]
9. Γραπτή Διαδικασία - Ετήσια Έκθεση ΘΣΗ 2010 - Απόφαση [pdf] Πρόταση [zip]
10.Γραπτή Διαδικασία - Αναθεώρηση Επιχειρησιακού προγραμματος - Χρηματοδοτικοί πίνακες Απόφαση [pdf] Πρόταση [zip]
11.Γραπτή Διαδικασία - Έγκριση οδηγών εφαρμογής ΕΠΑΝ ΙΙ [pdf] Πρόταση [zip]
12.Γραπτή Διαδικασία - Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ΚΘΠ 30 «Λιμένες» / Άξονας Προτεραιότητας 4 [pdf] Πρόταση [zip]
13.Γραπτή Διαδικασία - Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ΚΘΠ 57 Θεσσαλία - Πρόταση & Απόφαση [zip]
14.Γραπτή Διαδικασία - Οδηγοί DIGI-MOBILE - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  Πρόταση & Απόφαση [zip]
15.Γραπτή Διαδικασία - Έγκριση κριτηρίων ICT4 Growth - Πρόταση & Απόφαση [zip

Στερεά Ελλάδα 2012 (ανακατεύθυνση στον ιστότοπο της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας)

Γραπτή διαδικασία 2ης Aναθεώρησης ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013

 Ήπειρος 2014

16.Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2007 [zip]