Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
map_epirus1Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».
περισσότερα...

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ):
• Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
• Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
• Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
• Ε.Π. Αττικής
Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.

Τοπικά Σχέδια για την Αποσχόληση (ΤΟΠ.Σ.Α)

Παράταση Υλοποίησης Σχεδίων ΤΟΠΣΑ

Αποφασίστηκε η παράταση της Υλοποίησης των Σχεδίων ΤΟΠΣΑ έως 30/11/2015 για την λήξη του Φυσικού αντικειμένου και τηn επιλεξιμότητα των δαπανών.

Απόφαση Παράτασης (pdf - 155 Kb)

Διαβίβαση παράτασης ληξης ΤΟΠΣΑ (pdf - 216 Kb)


Παράταση Υλοποίησησς Σχεδίων ΤΟΠΣΑ

Αποφασίστηκε η παράταση της Υλοποίησης των Σχεδίων ΤΟΠΣΑ έως 30/6/2015 για την λήξη του Φυσικού αντικειμένου και αντίστοιχα έως 30/9/2015 για τη επιλεξιμότητα των δαπανών.
Απόφαση Παράτασης (.pdf)

 

Πεμπτη 17/7/2014  - Νέο Σύστημα παρακολούθησης δαπανών – Εφαρμογή v09

Σύστημα παρακολουθησης δαπανών - Εφαρμογή (TOPSA_V09.zip - 755 ΚΒ - MD5: DA4CCBA482C0AEA62F3D154C5CF18510) 
Προσοχή ! Οι Οδηγίες είναι οι ίδιες αντίστοιχα με αυτές που ίσχυαν κατά τη μετατροπή από την εφαρμογή v05 στην εφαρμογή v07 ((instractions_v07.pdf 476 Kb ή βλ. παρακάτω)

Δευτέρα 11/11/2013 Σύστημα παρακολούθησης δαπανών ΤοπΣΑ (Εφαρμογή & Οδηγίες) ΝΕΟ!!!

Σύστημα παρακολουθησης δαπανών - Εφαρμογή (topsa_v07.zip - 550 Kb - MD5 : 99A8AD21D835E4D90D47EB8E1B80379B)
Οδηγίες (instractions_v07.pdf 476 Kb)

 

Δευτέρα 8/7/2013 Σύστημα παρακολούθησης δαπανών ΤοπΣΑ (Εφαρμογή & Οδηγίες)

Σύστημα παρακολουθησης δαπανών - Εφαρμογή (TOPSA_v05.zip - 550 Kb - MD5 : 99A8AD21D835E4D90D47EB8E1B80379B)
Οδηγίες (instractions_v05.pdf 476 Kb)

 

Τετάρτη 5/6/2013 - Σύστημα παρακολούθησης δαπανών ΤοπΣΑ (Εφαρμογή & Οδηγίες)

Σύστημα παρακολουθησης δαπανών - Εφαρμογή (topsa.zip - 390 Kb - MD5 : 77E2F701CA5B28B9CFAB349DE51333F4)
Οδηγίες (instractions_v05.pdf - 475 Kb)

 

Τρίτη 4/6/2013 - διευκρινήσεις και επεξηγήσεις

Το με αρ. πρ. 21421/ΕΥΘΥ 281/16-5-2013 έγγραφο της Ειδικής  Υπηρεσίας ΘεσμικήςΥποστήριξης  αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων εφαρμογής της ΥΠΑΣΥΔ για τις δράσεις των ΤΟΠΣΑ και το σχετικό ερώτημα (pdf - 140 Kb)

Διευκρινιστική εγκύκλιος (αρ. πρ. 16137/ΕΥΘΥ 293 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ /24-4-2013) για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013). (pdf - 4,71 Mb)

Υπόδειγμα Φύλλου Χρονοχρέωσης (xls - 175 Kb)

Το με αρ. πρ. 1307/26-3-2013 έγγραφο της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά με την Τήρηση ανοιχτών διαδικασιών για το πρόσθετο προσωπικό και δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης  στη δράση των ΤΟΠΣΑ (pdf - 172 Kb)

Η με αρ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-2-2013) Υ.Α για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (pdf- 134 Kb)

 

Πίνακας κατάταξης αξιολογήθέντων προτάσεων Α' Κύκλου αξιολόγησης  [pdf - 455 Kb]


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΣΑ:

Λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο 1.4 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 2.475/οικ.3.33 (ΦΕΚ 16/Β/11.01.2012) σύμφωνα με το οποίο «ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Α.Σ, αλλά μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία για την κάθε κατηγορία παρέμβασης» διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες κατηγορίες παρέμβασης είναι δύο, η μία αφορά τη δράση των ΤΟΠΣΑ και είναι η:
«Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»,
και η δεύτερη αφοράτη δράση των ΤΟΠΕΚΟ και είναι η:
«Πρόληψη
και Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται οι σχετικές προσκλήσεις.Επομένως ο όρος ένας φορέας «να είναι συντονιστής μόνο σε μία Α.Σ για την κάθε κατηγορία παρέμβασης» σημαίνειότι ένας φορέας μπορεί να είναι συντονιστής σεμία μόνο Α.Σ στο σύνολο των προσκλήσεων των 13 Περιφερειών, που εκδίδονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης (ΤΟΠΣΑ).


Λογότυπα για τη σήμανση πράξεων ΤΟΠΣΑ.

Λογότυπα ΤΟΠΣΑ (zip)

Προσοχή : Η διάταξη των λογοτύπων θα πρέπει να είναι αυτή του συνημμένου αρχείου word.Παράταση πρόσκλησης  Υποβολής προτάσεων  των ΤΟΠΣΑ μέχρι 16 Μαίου 2012

  • Ανακοίνωση παράτασης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων [pdf]
  • Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ παράταση [pdf]

 


Μελέτη απασχόλησης για τα ΤΟΠΣΑ Διερεύνηση των πρόσφατων εξελίξεων της απασχόλησης στην Περιφέρεια της Ηπείρου για υποβοήθηση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης των πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ. 

  • Μελέτη απασχόλησης [zip]

Συνάντηση εργασίας ΤΟΠΣΑ:
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, ώρα 11:00 πμ, στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου.
Υλικό Παρουσιάσεων :

  1. Γενικά στοιχεία πρόσκλησης [pdf]
  2. Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης [pdf]
  3. Διαχειριστική Επάρκεια [pdf]

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ [pdf]
Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης [zip]
Σχέδιο κατασταστικού Αναπτυξιακής Σύμπραξης [doc]

Ανακοινώσεις στον τύπο
Περίληψη πρόσκλησης  [pdf ]

 


 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΠΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Είδος  ανάρτησης / ένταξης   Κωδ. Πρόσκλησης  Κωδικός θεματ προτερ. Άξονας προτεραιότητας Τίτλος πράξης Τελικός Δικαιούχος Ποσό Δημόσιας Δαπάνης Συνημμένα
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» 357.000,00 entaxi bic-9-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΤΑΣ 133.000,00 entaxi dhmosartaivn-15-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΤΤΑΑ 133.000,00 entaxi arttaa-19-9-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Πάργας Αναπτυξιακή Σύμπραξη   Π.ΑΡ.Γ.Α (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΑΡΩΓΗ – ΓΝΩΣΗ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 333.000,00 entaxi vanidis - OE-8-10-12pdf.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Α/Σ " A.R.T.A. – (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " 490.000,00 entaxi_etanam_16-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική Επιχειρηματικότητα Α/Σ «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 410.000,00 enatxi eurosymvouloi-OE-8-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 412.000,00 entaxi lekanopedio_12-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο Α/Σ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 450.000,00 entaxi neoiepisthmones_OE-8-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Πρωτογενούς Τομέα Α/Σ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" 405.000,00 entaxi neoiorizontes-OE-8-10-12.pdf
1H 53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 372.000,00 entaxi xenioszeus-2-11-12.pdf
53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Ιόνια  Πύλη Θεσπρωτίας για τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την απασχόληση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ» 250.000,00  entaxi_ioniapylh_19_12_12.pdf
53 66 07/ ΕΠΑΝΑΔ Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Νομού Άρτας Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 176.000,00  entaxi_kte_20_12_12.pdf