Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Παράταση λήξης υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος "ΘΕ-ΣΤ-Η"

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έως 30.06.2014 στις κάτωθι προσκλήσεις:

Α. αρ. Πρωτ. 5544/13-12-2012 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (κωδ. 046) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου 2007-2013» για τον κωδικό προτεραιότητας 42 «Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική , γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας»

Β. αρ. Πρωτ. 852/5.3.2012 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (κωδ. 041) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου» για τον κωδικό προτεραιότητας 41 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα»

[Αναλυτικά]