Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων προέγκρισης και χορήγηση παράτασης έργων

Για τις παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης στις δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών) των πράξεων του Προγράμματος, προβλέπεται εκτός των λοιπών διαδικασιών και η εξέταση της διαδικασίας τροποποίησης (προέγκριση) από την ΕΔΑ.....

 .... Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το Ν.3614/2007, άρθρο 6. Η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Για τη διασφάλιση της ομαλής και συνεχούς υλοποίησης των έργων απαιτείται να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκριση χορήγησης παράτασης πριν από τη λήξη της ισχύουσας κάθε φορά συμβατικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει το αίτημα της Υπηρεσίας να υποβάλλεται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου άμεσα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ του αιτήματος του αναδόχου και της υποβολής του αιτήματος για προέγκριση της παράτασης προς την ΕΔΑ. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των έργων σας και την τήρηση των παραπάνω. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη αναίτιων καθυστερήσεων στην υποβολή του αιτήματος προέγκρισης, θα εξετάζεται η επιβολή ανάλογων μέτρων. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Έγκαιρη Υποβολή Αιτηματων Προέγκρισης ( pdf- 74,4 Kb)