Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Έγκαιρη Αποκατάσταση ευρημάτων ελέγχων ΕΣΠΕΛ και κίνδυνος περικοπής πιστώσεων των έργων

Σχετικά με τους ελέγχους ΕΣΠΕΛ και την αποκατάσταση των ευρημάτων σε αυτούς, σας υπενθυμίζουμε ότι υποχρεούστε να αποκαταστήσετε τα ευρήματα και να ικανοποιήσετε τις συστάσεις ανεξάρτητα από την κατηγορία που έχει καταταχτεί το ελεγμένο έργο σας. Επιπλέον εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό (2) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, εάν οι αποκαταστάσεις των τεχνικών αστοχιών και η ικανοποίηση των συστάσεων δε γίνονται εντός των προβλεπομένων ορίων, τότε θα επιβάλλονται ισόποσες μειώσεις των προϋπολογισμών των αντίστοιχων προγραμμάτων καθώς και των πιστώσεων που αφορούν έργα των εμπλεκομένων φορέων υλοποίησης.

Η σχετική (1) ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τον ΕΣΠΕΛ, και μεταξύ αυτών και τα χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να γίνουν οι αποκαταστάσεις και οι συμμορφώσεις. Επομένως παρακαλείστε όπως ανατρέξετε σε αυτήν και προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους σας.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε σχετικά.

Αποκατάσταση ευρυμάτων ΕΣΠΕΛ ( pdf - 81,6 Kb)