Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου

Μετα την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015) "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" εκδόθηκαν και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρισιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί τα ακόλουθα έντυπα:

Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
(πράξεις πλην ΚΕ)

[Μεταφόρτωση αρχείων]

Ε.Ι.1_1 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
Ε.Ι.1_2 Αίτηση χρηματοδότησης
Ε.Ι.1_3 Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Ο_Ε.I.1_3 Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης
Ε.Ι.1_4 Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο_Ε.I.1_4

Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο.Ι.1_1 Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Επιλογή και έγκριση πράξης
(πράξεις πλην ΚΕ)

[Μεταφόρτωση αρχείων]

Ε.Ι.2_1

Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης
Ε.Ι.2_2 Απόφαση απόρριψης πρότασης
Ε.Ι.2_3 Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρινός / Οριστικός)
Ε.Ι.2_4 Εισήγηση ένταξης / απόρριψης πράξης
Ε.Ι.2_5 Απόφαση ένταξης

Έγκριση διακήρυξης
(πράξεις πλην ΚΕ)

[Μεταφόρτωση αρχείων]

Ε.ΙΙ.2_1 Έγκριση διακήρυξης
Λ.ΙΙ.2_1 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 60/2007 - Αναθέτουσες Αρχές)
Ο_Λ.ΙΙ.2_1 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_1
Λ.ΙΙ.2_2 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών & υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)
Ο_Λ.ΙΙ.2_2  Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_2
Λ.ΙΙ.2_3 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης έργων (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ & ΠΔ 59/2007- Αναθέτοντες Φορείς)
Ο_Λ.ΙΙ.2_3 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_3
Λ.ΙΙ.2_4 Λίστα Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ
Ο_Λ.ΙΙ.2_4 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.2_4

Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ)

[Μεταφόρτωση αρχείων]

Ε.IΙ.3_1 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης
Λ.ΙΙ.3_1 Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτουσες Αρχές)
Ο_Λ.ΙΙ.3_1 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_1
Λ.ΙΙ.3_2 Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ)
Ο_Λ.ΙΙ.3_2 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_2
Λ.ΙΙ.3_3 Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων κατασκευών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών της ΕΕ - Αναθέτοντες
Φορείς)
Ο_Λ.ΙΙ.3_3 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_3
Λ.ΙΙ.3_4 Λίστα Ελέγχου διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ
Ο_Λ.ΙΙ.3_4 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Λίστας Ελέγχου Λ.ΙΙ.3_4

Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης
(πράξεις πλην ΚΕ) 

[Μεταφόρτωση αρχείων]

Ε.ΙΙ.4_1 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης
Λ.ΙΙ.4_1 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης έργου κατασκευών
Λ.ΙΙ.4_2 Λίστα Ελέγχου τροποποίησης σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών