Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Παρουσίαση

ΕΥΔ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020" καθώς και στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013" και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου

Σύσταση Υπηρεσίας

  • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (άρθρο 7 ) -
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41544/Γ΄ ΚΠΣ 279/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου. - 2009fek_1070.pdf
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41544/Γ΄ ΚΠΣ/279 κοινή υπουργική απόφαση/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007. - 2008fek_474.pdf
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41544/Γ΄ ΚΠΣ 279/8.12.2000(ΦΕΚ 1501/Β/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. - 2006fek_1431.pdf
  • Τροποποίηση της 41544/Γ’ ΚΠΣ 279 (ΦΕΚ 1501/TB/8.12.200) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύστασης Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στην 279 (ΦΕΚ 1501/TB/8.12.200 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 45793/ΕΥΣ 4186 (ΦΕΚ 910/ΤΒ/4.7.2003) όμοιας της - 2004fek_1424.pdf
  • Τροποποίηση της 41544/Γ’ ΚΠΣ 279 (ΦΕΚ 1501/TB/8.12.200) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - 2003fek_910.pdf
  • Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με Τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου» - 2000fek_1501.pdf
  • Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου -2015fek_714.pdf

ΕΥΔ ΕΠ

www.php.gov.gr
www.espa.gr
www.mou.gr
www.ependyseis.gr
www.ependyseis.gr/mis
www.ops.gr

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech