Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους

Για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξέδωσε "Οδηγό δημόσιων συμβάσεων" για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις επενδύσεις της ΕΕ όδηγό για επαγγελματίες.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τρόπους αποφυγής σφαλμάτων που παρατηρούνται συχνά κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Στόχος του εγγράφου είναι να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά στόχος του είναι να παράσχει γενικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Οδηγός (ελληνικό κείμενο)

Guidance on public procurement 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech