Υποστήριξη Δικαιούχων – Εγχειρίδια Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμων και Περιφερειών

Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα.

Η ΜΟΔ, στο πλαίσιο υποστήριξης των Δικαιούχων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και έπειτα από αίτημα της ΕΑΣ/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, εκπόνησε δύο (2) εγχειρίδια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, ως βάση για την κατάρτιση του συστήματος διαδικασιών που απαιτείται να έχουν για να καλύψουν το κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους.

Τα εγχειρίδια αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ: