Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΥΔ και καλούνται να υποβάλλουν :

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος (υπόδειγμα)

Συμπληρωματικά διευκρινιστικά έντυπα