Συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δομές στην Ήπειρο

domes ekt

Στο  πλαίσιο του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου χρηματοδοτεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Δομών όπως: 

Κέντρων Κοινότητας

Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας