Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 58 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)

Εγγραφή νέου Χρήστη

 1.Για την εγγραφή νέου χρήστη στο ependyseis.gr στο πεδίο επιλέξτε δράση ποιά επιλεγώ για το e business;

Απάντηση: Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Γενικές

1.Πού μπορούμε να βρούμε τον οδηγό και τα σχετικά έγγραφα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-bussiness)";

Απάντηση: Σας γνωρίζουμε ότι την Πρόσκληση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business)» και τα συνημμένα αυτής, μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/607-inv58

2.Τι ορίζεται με τον όρο αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Αίτηση χρηματοδότησης είναι η αίτηση που κατατίθεται για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

(ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

1.Πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών του  παραρτήματος ΙΧ τι άλλο θα πρέπει να επισυνάψουμε στο ΠΣΚΕ;

Απάντηση: Στο ΠΣΚΕ απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο  παράρτημα ΙΧ, εκτός των α) Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης, β) Οικονομικά στοιχεία, γ) Στοιχεία συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δ) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικό φάκελο) στη ΔΙΑΠ Ηπείρου (Κεφάλαιο 9 της πρόσκλησης).

Φυσικός Φάκελος

1.Μετά την  ηλεκτρονική υποβολή των  αιτήσεων κατατίθεται και φυσικός φάκελος;

Απάντηση: Απαιτείται η υποβολή φυσικού φακέλου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ,όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9 «Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή αίτησης χρηματοδότησης» της πρόσκλησης.

ΚΑΔ Επιχείρησης  

1.Είναι επιλέξιμος ο τεταρτοβάθμιος ΚΑΔ 82.30.11.02.Εγώ όμως έχω στην έναρξή μου τον 82.30. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι – όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής» μια βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης, όπως προβλέπεται  στο Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης. Στο Παράρτημα VIII προκύπτει ότι ο ΚΑΔ 82.30.11.02 «Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων» είναι επιλέξιμος.

2.Διατηρώ κατάστημα με ************ και έχω και διαδικτυακή παρουσία (e-shop) τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν είναι δυνατόν να εντάξω την επιχείρησή μου στο πρόγραμμα ώστε να ενισχύσω την υπάρχουσα δραστηριότητά μου αλλά και να αναπτύξω ευρύτερη δραστηριότητα στον τομέα της υγείας.

Απάντηση: Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση ενεργειών Ε(1) Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή Ε(2) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις και Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης απαιτείται η προμήθεια σχετικού Λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου /κρατήσεων.

3.Είμαι ************ και θέλω να ανοίξω ιατρείο. Μπορώ να πάρω επιδότηση μέσω αυτού του προγράμματος;

Απάντηση: Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι ο φορέας πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1.1.2015.

 1. ************** εταιρεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται να υποβάλλει;

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι ο φορέας πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1.1.2015.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ :Δικαιολογητικά συμμετοχής της Πρόσκλησης. Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/607-inv58

5.Yφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ αλλά και μη επιλέξιμους, δύναται να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης ;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης πριν από την 1.1.2015 .

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι δαπάνες του επενδυτικού της σχεδίου πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ αλλά είναι δυνατόν να αφορούν και μη επιλέξιμους ΚΑΔ της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η δημιουργία ιστοσελίδας της επιχείρησης δύναται να περιέχει πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτής (επιλέξιμες και μη επιλέξιμες).

 1. Yφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ θα πρέπει να καταργήσει τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ σε περίπτωση ένταξης;

Απάντηση: Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης δεν θα πρέπει να καταργηθούν τυχόν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση.

 1. Η επιχείρηση που θα υποβάλει αίτημα ένταξης θα πρέπει να έχει ως κύριο ΚΑΔ κάποιον που αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος ή αρκεί να υπάρχει ως δευτερεύον;

Απάντηση: Η επιχείρηση που θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός στην πρόσκληση να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

 1. Eπιχείρηση που έχει μόνο τριτοβάθμιο εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ όπου αυτός αναλύεται και σε τεταρτοβάθμιους τους οποίους δεν έχει προσθέσει, μέχρι τώρα, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ή θα έπρεπε να έχει επιλέξιμο τετρατοβάθμιο ΚΑΔ;

Απάντηση: Η πρόσκληση αναφέρεται σε τριτοβάθμια ανάλυση μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τεταρτοβάθμια ανάλυση (πχ επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ 10.13.13 για τον οποίο δεν υπάρχει τεταρτοβάθμια ανάλυση και όχι ο 10.13.14 για τον οποίο υπάρχει τεταρτοβάθμια ανάλυση και επιλέξιμος είναι ο 10.13.14.01).

Θα έπρεπε η επιχείρηση που αναφέρεται να είχε ήδη από 1.1.2015 επιλέξιμο ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης .

 1. Eαν έχουμε έναρξη κύριας δραστηριότητας επιλέξιμου ΚΑΔ στις 01/12/2008 η οποία διακόπηκε στις 4/10/2016 προκειμένου η επιχείρηση να μεταβιβαστεί σε άλλον, αυτός θα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1/1/2015. Για την απόδειξη αυτού πρέπει να προσκομιστεί πρόσφατη βεβαίωση εκτύπωσης ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης. Για την επιχείρηση με ΑΦΜ …. που υποβάλλεται η πρόταση θα πρέπει να εμφανίζεται στην βεβαίωση εκτύπωσης ότι ο ΚΑΔ αποκτήθηκε πριν την 1/1/2015.

 1. Μια επιχείρηση η οποία ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως τα αναφέρει η προκήρυξη, διαθέτει ως μοναδικό και κύριο ΚΑΔ τον 79.11.20.00. Με δεδομένο ότι όλοι οι ΚΑΔ των επόμενων βαθμίδων του 79.11.20.00 δηλαδή οι ΚΑΔ 79.11.21, 79.11.22, 79.11.23, 79.11.23.01 είναι επιλέξιμοι, δεν καθιστά την επιχείρηση επιλέξιμη προς επιδότηση; Μπορεί η εν λόγω επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα δεδομένου ότι πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Απάντηση: Ο ΚΑΔ  79.11.20.00 δεν είναι επιλέξιμος. Η πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να τηρεί όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης  της Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εκτύπωσης του έντυπου διαφημιστικού υλικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης και την επιλέξιμη ενέργεια Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση οι δαπάνες έντυπου διαφημιστικού υλικού δεν είναι επιλέξιμες.

2.Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (πχ. τηλεοπτικά σποτ, βίντεο κλπ);

Απάντηση: Δαπάνες για υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου (videos, slideshows, banners,templates) είναι επιλέξιμες εφόσον χρησιμοποιούνται στην πρόταση σε διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης,google adwards κ.λ.π. 

3.Σε ποια κατηγορία δαπανών υπάγεται η αμοιβή του συμβούλου για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του συμβούλου για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. 

4.:Από ποιά ημερομηνία και μετά γίνονται δεκτές οι επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 «Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων» και συγκεκριμένα στην 6.1.1 «Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες» προβλέπεται ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα και δεν δεσμεύει την απόφαση περί έγκρισης ή μη του επενδυτικού σχεδίου.

5.Κάθε κατηγορία π.χ. ε2,ε5 που περιλαμβάνει υποκατηγορίες α. μηχανήματα, εξοπλισμός β. λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού γ. προβολή, προώθηση δέσμευση υπάρχει μόνο για την υποκατηγορία α. να είναι κατ ελάχιστο του 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης; σε σχέση και με την προϋπόθεση π.χ. οι κατηγορίες ε2,ε5 η καθεμία να είναι κατ ελάχιστο η καθεμία του 40% του συνολικού  προϋπολογισμού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 «Χρηματοδοτικό Σχήμα» και συγκεκριμένα την 7.3 «Διάρθρωση Προϋπολογισμού» προκύπτει ότι πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσετε την Ε(5), με ελάχιστο το 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου, και τουλάχιστον μια από τις δύο κατηγορίες Ε(1) ή Ε(2), με ελάχιστο το 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου. Αθροιστικά σε όλες τις επιλέξιμες δραστηριότητες η κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

6.Τιμολογημένες δαπάνες γίνονται δεκτές μόνο μετά την ημερομηνία αίτησης υποβολής χρηματοδότησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 «Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων» και συγκεκριμένα στην 6.1.1 «Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες» προβλέπεται ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα και δεν δεσμεύει την απόφαση περί έγκρισης ή μη του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Πώς θα πιστοποιείται ότι το λογισμικό θα είναι νέο και όχι ανανέωση άδειας που δεν επιδοτείται;

Απάντηση: Στο τιμολόγιο, που θα υποβληθεί με το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση της προμήθειας του πακέτου λογισμικού από το κόστος της άδειας χρήσης του ή συντήρησής του, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο για προμήθεια νέου λογισμικού.

 1. Κατώτατο ποσοστό ποσού στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμού του έργου ≤ 30%. Τι σημαίνει; το 30% είναι το κατώτατο ή το ανώτατο όριο για τον εξοπλισμό; Επίσης, είναι στον επιχορηγούμενο Π/Υ; Δηλαδή στο 12.500 € x 0.8 = 10.000;

Απάντηση: Το 30% είναι το ανώτατο όριο για την κατηγορία δαπάνης «μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» και υπολογίζεται στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου. Επομένως αν ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 12.500 θα πρέπει τα μηχανήματα να είναι το πολύ 12.500*30% = 3.750€.

Το ποσοστό του 80% αφορά την ένταση ενίσχυσης. Δηλαδή για επενδυτικό σχέδιο π/υ 12.500€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η επιχορήγηση ανέρχεται σε 12.500 € x 0.8 = 10.000€.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις η αγορά Laptops και πόσα ;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης. «Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)»

10.Η Συνδρομή σε channel manager για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη (με προπληρωμή);

Απάντηση: Οι συνδρομές είναι επιλέξιμες δαπάνες όταν αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια και αφορούν  προπληρωμή για 2 έτη.

11.Η φιλοξενία ιστοσελίδας και του οnline booking για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η φιλοξενία ιστοσελίδας και του Online booking είναι επιλέξιμη δαπάνη  για 2 έτη.

 1. Η δαπάνη διασύνδεσης Internet αφορά τη συνδρομή με πάροχο ; Για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη; Αν δεν δέχεται προπληρωμή π.χ. ο ΟΤΕ.

Απάντηση: Η δαπάνη διασύνδεσης Internet αφορά τη συνδρομή με πάροχο. Είναι επιλέξιμη για 2 έτη. Αν ο πάροχος  δεν δέχεται προπληρωμή επιλέξιμη είναι η δαπάνη για το χρονικό διάστημα που υπάρχει τιμολόγιο εξοφλημένο.  

 1. Η επιχείρηση μας διαθέτει υπηρεσία on line booking μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών με την όποια  υπάρχει σύμβαση για την εν λόγω υπηρεσία. Είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμες επιπλέον αναβαθμισμένες εφαρμογές  οι οποίες όταν εφαρμοστούν και  σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπηρεσία on line booking τη δημιουργία μιας ενιαίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας;

Για παράδειγμα  επιλέξιμες νέες δαπάνες:

1.εφαρμογές πολλαπλών κρατήσεων(channel management),

2.mobile εφαρμογή διασύνδεσης του μηχανογραφημένου συστήματος κρατήσεων με smart phones

3.εφαρμογή διασύνδεσης του on line booking  με το υφιστάμενο μηχανογραφικό πρόγραμμα κρατήσεων της επιχείρησης για απευθείας ενημέρωση των κρατήσεων

Στην κατηγορία Ε2  β) Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού μπορούνε να ενταχθούν οι παραπάνω δαπάνες μόνο χωρίς να ενταχθεί και νέο λογισμικό ηλεκτρονικών κρατήσεων και με την προϋπόθεση πως είναι σε εφαρμογή στο υφιστάμενο πρόγραμμα on line booking που διαθέτουμε η διαλειτουργικότητα με front and back office,δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο, λειτουργία σε τουλάχιστον μια γλώσσα πλέον της ελληνικής για το σύνολο  των προϊόντων και πληροφοριών που περιλαμβάνει όπως αναφέρετε στον οδηγό του προγράμματος;

Απάντηση: Για την υποβολή πρότασης είναι υποχρεωτική η αγορά λογισμικού ηλεκτρονικών κρατήσεων (online booking) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Ένταση ενίσχυσης

1.Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, και γενικότερα με ποιον τρόπο διαμορφώνεται το ποσοστό ενίσχυσης;

Aπάντηση: Εφόσον ο προϋπολογισμός της πράξης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι μικρότερος ή ίσος των 12.500€ η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80%.Εφόσον ο προϋπολογισμός της πράξης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι μεγαλύτερος των 12.500€ η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής: α.80% για προϋπολογισμό έως 12.500€ και β.0% για τον επιπλέον προϋπολογισμό .

Δικαιολογητικά

 1.Καταθέτουμε ηλεκτρονικά μέσω ependyseis.gr μονό το παράρτημα Ι.1 έντυπο υποβολής πράξης 1(σελ55 της πρόσκλησης) και επισυναπτόμενο αρχείο το παράρτημα Ι.2 έντυπο υποβολής πράξης 2 (σελ64 της πρόσκλησης).

Απάντηση: Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8.

2.Tο παράρτημα V καθώς και παράρτημα Α και παράρτημα Β δηλαδή από σελ87-92 της πρόσκλησης ποτέ συμπληρώνονται και αποστέλλονται;

Απάντηση: Όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ υποβάλλονται συνημμένα στο ΠΣΚΕ με την αίτηση χρηματοδότησης. 

3 .Ποιά είναι τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης για ατομικές;

Απάντηση: Η ατομική επιχείρηση θα καταθέσει βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες θα προκύπτει ότι η επιχείρηση υφίσταται.

4.Τα λογισμικά εντάσσονται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού; Είναι δυνατή όπως αναφέρετε και στον εξοπλισμό η υποβολή εκτυπώσεων από ηλεκτρονικά καταστήματα;

Απάντηση: Τα λογισμικά εντάσσονται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Προσφορές – προτιμολόγια, τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές – παρόχους, για κάθε επιμέρους επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να προέρχονται και από e-shop.

5.Στις ατομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιο αρμόδιο όργανο δικαιούχου για την υποβολή πρακτικού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. .Θέλετε κάποια ΥΔ του ιδιοκτήτη ή να μην προσκομιστεί κάτι;

Απάντηση: Για τις ατομικές επιχειρήσεις δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου.

 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο δικαιολογητικό με Α/Α 8 αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομισθεί "Έρευνα αγοράς με προσφορές – προτιμολόγια (είναι δυνατή η υποβολή εκτυπώσεων από ηλεκτρονικά καταστήματα), τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού. "; Όταν λέτε έρευνα αγοράς τι εννοείτε; Πρέπει να προσκομισθεί κάποιου είδους μελέτη αγοράς ή απλά αναλυτικές προσφορές από προμηθευτές;

Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομίσετε προσφορές – προτιμολόγια τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού και να συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.

 1. Στο παράρτημα IX, στο α/α 10 αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομιστούν τα έντυπα Ε7 για τις τρείς τελευταίες χρήσεις. Ως τρείς τελευταίες χρήσεις, προφανώς εννοούνται τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 και ως έντυπο Ε7 προφανώς η «Οριστική δήλωση ΦΜΥ». Τι θα πρέπει να υποβληθεί για την κάλυψη του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής;

Απάντηση: Τρείς τελευταίες χρήσεις εννοούνται τα έτη 2015,2016 και 2017. Για τις εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία του 2017 δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτών. Αντί του Ε7 μπορείτε να υποβάλλετε την βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων – αμοιβών –μερισμάτων που έχει αναρτηθεί στη Δ.ΗΛΕ.Δ του Υπουργείου Οικονομικών .

 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το δικαιολογητικό με Α/Α 18 , ποιες επιχειρήσεις αφορά; Ποιον ΚΑΔ διαθέτουν οι επιχειρήσεις που τους αφορά η προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού;

Απάντηση: Tο δικαιολογητικό με Α/Α 18 του Παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση καθώς και αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα. Το δικαιολογητικό αυτό σχετίζεται με την υπαγωγή της εταιρείας ή αυτών με την οποία η  αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα σε χρηματοδότηση βάσει των Κανονισμών ήσσονος σημασίας της Ε.Ε. 1407/2013, 1408/2013 για τον πρωτογενή τομέα και 717/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια και δεν συσχετίζεται με συγκεκριμένο ΚΑΔ.

Υποκατάστημα επιχείρησης

1.Μπορεί να υποβάλλει πρόταση εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια ****** η οποία όμως διατηρεί υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου; Η προς υποβολή πρόταση θα αφορά μόνο δαπάνες του υποκαταστήματος που ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής» προκύπτει ότι  οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και να πραγματοποιήσουν εκεί τις αντίστοιχες δαπάνες. Στο Παράρτημα ΙΧ «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της πρόσκλησης προκύπτουν τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου και εκτελεί το έργο στο υποκατάστημα .

 

Ανεξάρτητη, Συνδεδεμένη , Συνεργαζόμενη Επιχείρηση

 1. Ο.Ε με δύο ομόρρυθμους εταίρους και με ποσοστό 50% ο καθένας στην εταιρεία υποβάλλει πρόταση.

Ο ένας εκ των δύο ομορρύθμων εταίρων έχει και ατομική επιχείρηση με άλλο αντικείμενο από ότι έχει η Ο.Ε.. Εμπίπτει στην κατηγορία συνδεδεμένης ή συνεργαζομένης ή ανεξάρτητης επιχείρησης βάσει παραρτήματος  V;

Απάντηση: Στο Παράρτημα IV της πρόσκλησης  περιγράφονται  αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της «ανεξάρτητης», «συνεργαζόμενης»  και «συνδεδεμένης»  επιχείρησης.   Η δήλωση ΜΜΕ (του Παραρτήματος V) θα ελεγχθεί για την ορθότητά της κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά και τα οικονομικά στοιχεία που θα κατατεθούν.

Παραδοτέα

 1. H ψηφιακή προβολή σε διαδικτυακούς τόπους, google adwards , seo ποιά θα είναι τα παραδοτέα;

Απάντηση: Η ψηφιακή προβολή σε διαδικτυακούς τόπους,  Google adwords , seo αποδεικνύονται  με εξοφλημένα τιμολόγια στα οποία θα αναγράφεται αναλυτικά  η υπηρεσία που θα παρασχεθεί ή που έχει ήδη παρασχεθεί.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 1. Ξενοδοχείο υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα και εγκριθεί υπάρχει κάποια δέσμευση που να αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να κρατήσει το ξενοδοχείο για κάποιο χρονικό διάστημα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 Υποχρεώσεις Δικαιούχων της Πρόσκλησης  προκύπτει ότι « Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.»

 

pdfΕγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf

infogov
Περιφ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ηπείρου
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech