Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 60 - Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (25/7/2018)

Γενικές

Ερώτηση 1: Τι απαιτείται για να αξιολογηθεί θετικά μια πρόταση στο κριτήριο 1(στάδιο ελέγχου πληρότητας της πρότασης); 2)

Απάντηση: Το κριτήριο 1 του σταδίου Α αφορά τον έλεγχο της πληρότητας της πρότασης . Στο κριτήριο αυτό ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί τα συνοδευτικά έγγραφα του Παραρτήματος ΙΧ όπου απαιτείται ή εάν κάποιο από τα συνοδευτικά έγγραφα δεν αφορά το επενδυτικό σχέδιο αυτό πρέπει να γίνεται σαφές στην υποβαλλόμενη πρόταση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Το Κριτήριο  «Ιδιοκτησιακό καθεστώς» λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον :

1)Η επιχείρηση θα προβεί σε αγορά οικοπέδου αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στο επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Η επιχείρηση διαθέτει ήδη οικόπεδο και ζητάει στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού του Παραρτήματος ΙΧ.

β) Το Κριτήριο «Έγκριση Δόμησης ή Απαλλαγή»  λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον:

1)Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Το επενδυτικό σχέδιο  περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου που αφορούνε εκδοθείσα έγκριση δόμησης απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού.

3)Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου και δεν έχει εκδοθεί η έγκριση δόμησης απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης.

γ) Το Κριτήριο  «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον :

1)Η επιχείρηση δεν διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στο επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Η επιχείρηση διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας  απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού του Παραρτήματος ΙΧ.

Κατά αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω τα κριτήρια λαμβάνουν την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο γίνεται σαφές ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει  στοιχεία καινοτομίας και ανάπτυξης ή εάν διαθέτει, προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ.

 

Ερώτηση 2: Η Έκδοση έγκριση δόμησης δεν αποτελεί έναρξη του επενδυτικού σχεδίου το οποίο απαγορεύεται από την προκήρυξη ?

Απάντηση: Επισημαίνεται ότι στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης ορίζεται ότι «να μην  έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης» επιπλέον στους ορισμούς της πρόσκλησης ορίζεται ως : Έναρξη εργασιών «Το  πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού, είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές ως έναρξη εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση».

 

Ερώτηση 3: Πότε λαμβάνει θετική τιμή το κριτήριο 1.21 του Σταδίου Α΄ Έλεγχος πληρότητας «Δικαιολογητικά προβληματικής επιχείρησης»?

Απάντηση:  Στο Στάδιο Α Έλεγχος Πληρότητας ο Αξιολογητής θα ελέγξει ότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά από την επιχείρηση και στο στάδιο Β αν σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά η  επιχείρηση είναι ή όχι προβληματική. Στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης ορίζεται ως προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν πρέπει να είναι προβληματική.  Στην Υπεύθυνη Δήλωση  η επιχείρηση δηλώνει ότι η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική. Στο Παράρτημα VI :Ορισμός προβληματικών επιχειρήσεων ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι.

 

ΚΑΔ επιχείρησης

Ερώτηση 1: Διατηρώ ******* επιχείρηση από το 2010 και δεν έχω κανένα επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. Μπορώ να υποβάλω πρόταση για να  κατασκευάσω *****; Αν ναι  πότε πρέπει να βάλω τον ΚΑΔ ******;

Απάντηση: Εάν η κατασκευή ******* ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις των Κεφ. 2 και 5 της προκήρυξης θα εξεταστεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης η επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VII. Η  επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την έναρξη του επενδυτικού της σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εργασίες πριν από την υποβολή της πρότασης.

 

Επιλεξιμότητα πρότασης

Ερώτηση 1: Δημιουργία ******** εφόσον πληροί τους όρους της ανάπτυξης και προώθησης νέων υπηρεσιών και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην υφιστάμενη μονάδα είναι επιλέξιμη ως δραστηριότητα;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα της επένδυσης αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απαντηθεί άμεσα το ερώτημα σας.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

  • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
  • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
  • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..

 

Δαπάνες

Ερώτηση 1: Επιτρέπεται η ανέγερση/κατασκευή κτιρίου, εφόσον αφορά τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες;

Απάντηση: Όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης οι επενδυτικές  δαπάνες μπορούν να αφορούν  κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη η ανέγερση/κατασκευή κτιρίου.

Ερώτηση 2: Στα μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμα τα επαγγελματικά οχήματα;

 Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.1.1.1 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια ή χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, όταν συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του επενδυτικού σχεδίου.

Τα οχήματα δεν μπορεί να είναι ιδιωτικής χρήσης και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρεται ότι «Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης με τις απαιτούμενες θεωρήσεις από όπου να τεκμαίρεται η αποκλειστικά επαγγελματική χρήση μεταφορικού μέσου.»

 

Δικαιολογητικά

Ερώτηση 1: Η πρόθεση αγοράς οικοπέδου απαιτεί την υποβολή κάποιου δικαιολογητικού; 

Απάντηση: Όταν στο επενδυτικό σχέδιο ή επιχείρηση αιτείται να προβεί σε αγορά οικοπέδου δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού για την εκπλήρωση του κριτηρίου «Έγκριση Δόμησης ή Απαλλαγή».

Ερώτηση 2: Η εταιρεία που θέλει να υποβάλλει πρόταση τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία και

α) Ο οδηγός αναφέρει την απόδειξη της Ίδιας Συμμετοχής με την κατάθεση των εξοφλημένων παραστατικών 

β) Η εταιρεία δικαιούχος που υποβάλει την πρόταση έχει κάνει (το 2014) αύξηση κεφαλαίου που νόμιμα ανακοίνωσε και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια για κάλυψη άλλου προγράμματος και επένδυσης

Μπορεί να γίνει αποδεκτή η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με την παρελθούσα αύξηση κεφαλαίου;

Απάντηση: Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

Ερώτηση 3: Τα φορολογικά στοιχεία για τις συνδεδεμένες για ποιά έτη θα υποβληθούν;

Απάντηση: Τόσο τα φορολογικά στοιχεία, όσο και τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση, θα αφορούν τα έτη 2015, 2016 και 2017 .  Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα (2016, 2017). Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως ισχύουν σήμερα.

 

 

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech