Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 82/2019 - (Α/Α 3811) : Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II

ΓΕΝΙΚΕΣ

1.Η ΝΕΠΑ αποτελεί επιλέξιμη νομική μορφή για υποβολή στην πρόσκληση 82/2019;

Απάντηση: Η ΝΕΠΑ δεν ανήκει στις μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 :Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης.

  1. θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη ως επένδυση η δημιουργία τουριστικών επαύλεων-τουριστικών κατοικιών. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Η πρόσκληση στο Κεφάλαιο 4 προβλέπει : ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης π.χ. 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Και στο Κεφάλαιο 5 τις δραστηριότητες που θα αφορούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης προσωπικού τα προηγούμενα έτη ή το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο ;

Απάντηση: Δεν υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης προσωπικού στην επιχείρηση τα προηγούμενα έτη, η εξέλιξη της απασχόλησης τη τελευταία διετία είναι βαθμολογούμενο κριτήριο .

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.Σχετικά με την Υποκατηγορία 6.2 στις λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο ποιες δαπάνες μπορούν να ενταχθούν; 

Απάντηση: Στις λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες θα συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες δαπάνες της επαγγελματικής σας εγκατάστασης.

  1. H δαπάνη προμήθειας τουριστικού σκάφους για επενδυτικό σχέδιο, εκτός των άλλων, στον επιλέξιμο ΚΑΔ "77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα", σε ποιά κατηγορία δαπάνης εντάσσεται;

Απάντηση: Για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (πχ ιστιοπλοϊκού, ποδηλατικού), όταν ο επιχορηγούμενος εξοπλισμός (πχ σκάφος, βάρκα, ποδήλατα) είναι βασικός εξοπλισμός της δραστηριότητας (όπως το σκάφος στην δραστηριότητα "77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα") η δαπάνη πρέπει να καταχωρείται στην κατηγορία «2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού - Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών».

 

Δικαιολογητικά

1.Αν δεν έχει συνταχθεί ο Ισολογισμός μπορούμε να προσκομίσουμε ισοζύγια τριτοβάθμιου γενικού καθολικού. Τα Ισοζύγια θα είναι σφραγισμένα από τον Λογιστή;

Απάντηση: Το Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού πρέπει να είναι σφραγισμένο – υπογεγραμμένο  από το Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

2.Τα δικαιολογητικά συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομιστούν για την τελευταία διαχειριστική χρήση ή για τις τρεις τελευταίες;

Απάντηση: Τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5,N, ισολογισμοί)  τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη θα αφορούν τα έτη 2017 και 2018. Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως   ισχύουν σήμερα.   

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech