Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (2)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Σημαντικά σημεία 2ης τροποποίησης:

  1. «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 5.000.000 €».
  2. ∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης :
  • η οικειοθελής αποχώρηση, που δεν θεωρείται καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017,
  • η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης,
  • η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του).»
  1. Κατάργηση του εδαφίου iii του Κεφαλαίου 4 «Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.»
  2. Οι συστεγαζόμεvες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση, εφόσον δεν δεσμευτούν εγγράφως ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα απασχοληθούν αποκλειστικά στην επιχορηγούμενη επιχείρηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει κατά την Αξιολόγηση Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα απασχοληθούν αποκλειστικά στην επιχορηγούμενη επιχείρηση».

5. «Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης   χρηματοδότησης».

Η πρόσκληση αφορά:

......................

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (2η Τροποποίηση)

 

Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στα πλαίσια των ΕΠ ΠΕΠ (RIS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

 

Ανακοίνωση Διευκόλυνσης υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσκληση 79 (Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα​)  

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech