Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ανακοίνωση : 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Σημαντικά σημεία 3ης τροποποίησης :

  1. «Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 8.000.000 €».
  2. Προσθήκη στο Κεφάλαιο 4 των προτάσεων «Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται ή ακυρώνονται έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρόταση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης.» και «Κατά το διάστημα των 22 μηνών που θα απασχοληθούν στην επιχείρηση δεν δύναται να έχουν εισόδημα από άλλη εργασία.»
  3. Προστίθεται στο Παράρτημα VIII «Φάκελος Δικαιολογητικών» εδάφιο στο δικαιολογητικό Α/Α 7

Οι επενδυτές θα υποβάλλουν αποκλειστικά στο ΠΣΚΕ αναλυτική ΑΠΔ αποδεικτικό κατάθεσης και Ε4 για τους τελευταίους (3) τρείς μήνες πριν την υποβολή της πρότασης.

 

Η πρόσκληση αφορά: 

 

……………………………

 

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (3η Τροποποίηση)

 

Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στα πλαίσια των ΕΠ ΠΕΠ (RIS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

 

Ανακοίνωση Διευκόλυνσης υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσκληση 79 (Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα​)

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech