Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης αφορά την ανεύρεση των τομέων και των δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες μια Περιφέρεια μπορεί να επωφεληθεί αναπτυξιακά από τη χρήση και υποβοήθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της επιστήμης και τελικά της καινοτομίας.

Οι Περιφέρειες δεν μπορούν να κάνουν ή να απορροφήσουν τα πάντα όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουν συγκεκριμένους και περιορισμένους πόρους, ανθρώπινους, υλικοτεχνικούς και οικονομικούς. Επίσης, δεν διαθέτουν πάντα τις καλύτερες μορφές οργάνωσης για να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Συνεπώς, πρέπει να επικεντρωθούν σε ορισμένους τομείς με βάση τους δικούς τους αποδεδειγμένους χώρους εξειδίκευσης.

Η έξυπνη εξειδίκευση προϋποθέτει την κατανόηση της μοναδικότητας της Περιφέρειας, προϋποθέτει επομένως τον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερη, «ειδική», και μπορούν να διασυνδέσουν το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της με υποδοχείς της παγκόσμιας αγοράς, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομίας αλλά και στην κοινωνικοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η Στρατηγική της Έξυπνης εξειδίκευσης που προτάθηκε από το Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας διαμορφώθηκε μέσα από δημόσια διαβούλευση η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε το 2014. Το συμπέρασμα της διαβούλευσης είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε 4 κλάδους της οικονομίας:

  • Αγροτιοδιατροφικός τομέας (πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση του)
  • Βιομηχανία της Εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας)
  • Νεανική επιχειρηματικότητα με έμφαση στον τομέα της πληροφορικής
  • Υγεία και Ευεξία

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων τεσσάρων τομέων θα πρέπει να υποβοηθείται από την χρήση και εφαρμογή τεχνολογιών και τεχνογνωσίας που βασίζονται σε μία σειρά από οριζόντιες δράσεις όπως η εφαρμογή καθαρών (πράσινων) τεχνολογιών, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνολογίες.

Η Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτή υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, παρουσιάζεται παρακάτω:

  1. Πρόταση διακυβέρνησης, παρακολούθησης, επικύρωσης RIS Ηπείρου. (pdf)
  2. Σχέδιο δράσης εξειδίκευσης RIS Ηπείρου (pdf)
  3. Μελέτη Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 (pdf)
  4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης RIS (pdf)
  5. Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσεων Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech